Short Cycle Courses

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΕΕ)

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και σύμφωνα με τα ΦΕΚ 2667/τΒ’/26-08-2016 και 4508/τΒ’/30-12-2016,  το Εργαστήριο Συμβατικών Καυσίμων- Βιοκαυσίμων του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ανατολικής  Μακεδονίας και  Θράκης ορίστηκε ως:

«Φορέας κατάρτισης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για την  οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων όλων των Κλάσεων πλην της Κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά)» και

Διοργανώνει

Εκπαίδευση ΣΑΜΕΕ στην Καβάλα

Περιγραφή Σεμιναρίου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (αρ. πρωτ. : Γ3/61641/9710) όσες επιχειρήσεις ασχολούνται με την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης/εκφόρτωσης ή πλήρωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων για οδική μεταφορά, υποχρεούνται να έχουν ένα ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), υπεύθυνους να συμβάλλουν στην πρόληψη κινδύνων που έχουν τέτοιες δραστηριότητες για τα άτομα, τις περιουσίες και το περιβάλλον.
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η θεωρητική εκπαίδευση στο αντικείμενο του ΣΑΜΕΕ που περιλαμβάνει την Νομοθεσία για την Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων πλην της Κλάσης 7 και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
 1. Γνώση των ειδών των συνεπειών που μπορούν να προκληθούν από ένα ατύχημα κατά την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων και γνώση κύριων αιτίων ατυχημάτων.
 2. Απαιτήσεις σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία, διεθνής συμβάσεις και συμφωνίες, συγκεκριμένα σχετικά με τα ακόλουθα:
 • Ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Γενικές διατάξεις συσκευασίας, διατάξεις για δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές
 • Σήμανση και επισήμανση
 • Λεπτομέρειες των εγγράφων μεταφοράς
 • Μέθοδος αποστολής και περιορισμοί στην αποστολή
 • Μεταφορά επιβατών
 • Απαγορεύσεις και προφυλάξεις σχετικά με την μεικτή φόρτωση
 • Διαχωρισμός των εμπορευμάτων
 • Περιορισμός των μεταφερόμενων ποσοτήτων και εξαιρέσεις ποσοτήτων
 • Χειρισμός και αποθήκευση
 • Καθαρισμός και/ή απαέρωση πριν την φόρτωση και μετά την εκφόρτωση
 • Επαγγελματική εκπαίδευση του πληρώματος
 • Έγγραφα οχήματος
 • Γραπτές οδηγίες
 • Απαιτήσεις επίβλεψης
 • Κανονισμοί και περιορισμοί κυκλοφορίας
 • Λειτουργικές εκκενώσεις ή απροσδόκητες διαρροές ουσιών ρυπαντών
 • Απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό μεταφοράς

Το σεμινάριο υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα με τα τελευταία διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα (videoprojectors, flipcharts, ηχητική εγκατάσταση, διαδραστικός πίνακας, κτλ).

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου ανέρχεται στις 44 ώρες.

Τι είναι ο ΣΑΜΕΕ

Ο ΣΑΜΕΕ είναι πρόσωπο ορισμένο να παρέχει συμβουλές, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και να προετοιμάζει ετήσια αναφορά σε επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν τη μεταφορά ή τη σχετική συσκευασία φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς. Κάθε τέτοια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει διορίσει έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ. Ο ΣΑΜΕΕ διαθέτει επαγγελματικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης από αρμόδια αρχή στη χώρα μας όπως το τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Ποια είναι τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ

Τα καθήκοντα του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς είναι τα ακόλουθα :

 • Παρακολούθηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζουν την μεταφορά επικνδύνων εμπορευμάτων
 • Παροχή συμβουλών στην επιχείρηση για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων
 • Προετοιμασία της ετήσιας αναφοράς από την διοίκηση της επιχείρησής του ή της τοπικής δημόσιας αρχής σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Τέτοιες ετήσιες αναφορές πρέπει να τηρούνται για πέντε έτη και να είναι διαθέσιμες στις εθνικές αρχές εφόσον ζητηθούν

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι απόφοιτοι (κάτοχοι πτυχίου) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Κόστος

Το κόστος του σεμιναρίου είναι στα €1000.  (*συμπεριλαμβάνεται η Εθνιική Νομοθεσία ADR/RID).

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
Επωνυμία δικαιούχου: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR53 0172 2460 0052 4607 5716 106
BIC: PIRBGRAA

Παρακαλώ όπως αναγράφετε ως αιτιολογία κατάθεσης: “ADR – Ονοματεπώνυμο”

Αφού γίνετε δεκτός στο σεμινάριο, παρακαλούμε να καταθέσετε το συνολικό κόστος στον παραπάνω λογαριασμό, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό σας στα στοιχεία του καταθέτη, και να αποστείλετε ηλεκτρονικά με e-mail το καταθετήριο ή το αποδεικτικό ηλεκτρονικής κατάθεσης (e-banking).

Δυνατότητα επιδότησης επιμόρφωσης

Από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%), δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της επιμόρφωσης προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Φορέων του Δημοσίου που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και υπάγεται έστω και σε ένα κλάδο του ΟΑΕΔ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι (α) η καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς 0.24% και (β) η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της παρούσης.
Αναλυτικές πληροφορίες.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις δίνονται στη διεύθυνση http://www.mdlab.mech.ntua.gr/?page_id=652

Το Εργαστήριο Συμβατικών Καυσίμων – Βιοκαυσίμων, του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Ανατολικής  Μακεδονίας και  Θράκης.

Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται εντός της αίτησης, προκειμένου να διατηρηθεί σειρά προτεραιότητας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adr@teiemt.gr είτε αυτοπροσώπως στο ΤΕΙ ΑΜΘ (τηλ: 2510 462602).

Αίτηση

Επαφές

Υπεύθυνος σεμιναρίου

Νικόλαος ΒαγιόκαςChem Eng, MSc, PhD, MBA
Ειδικός σε θέματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
email: vagiokas@teiemt.gr